Hazenberg Archeologie
Van Bemmelenstraat 33
    2313 RA Leiden
t. 071 5126 216 (tijdens kantooruren)

KVK  58674292
Bank / IBAN: NL60 INGB 0006 1162 45

winkel@hazenbergarcheologie.nl

Vernieuwen
ALGEMENE VOORWAARDEN
Hazenberg Archeologie Leiden B.V. 2010

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag op 6 april 2010.


Artikel 1: Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen een wederpartij en Hazenberg Archeologie Leiden B.V., hierna te noemen: Hazenberg Archeologie, gesloten overeenkomsten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Wederpartij erkent toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan of het verzoek tot het verrichten van werkzaamheden door Hazenberg Archeologie.
De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten bij de uitvoering waarvan Hazenberg Archeologie derden betrekt.

Voorwaarden gehanteerd door de wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van wederpartij met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen werking leidt niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst.

Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst.

Indien een bepaling van deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk (ver)nietig(d) is, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de (ver)nietig(d)e overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 2: Offertes, aanbiedingen
Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Hazenberg Archeologie deze schriftelijk heeft bevestigd. Het enkele uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Hazenberg Archeologie niet tot het sluiten van een overeenkomst met de wederpartij. Aanbiedingen en offertes van Hazenberg Archeologie zijn steeds vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Aanbiedingen kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

Hazenberg Archeologie kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien wederpartij redelijkerwijs moet kunnen begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod dan is Hazenberg Archeologie daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hazenberg Archeologie zulks schriftelijk aanvaardt.

Overeenkomsten met Hazenberg Archeologie kunnen alleen rechtsgeldig tot stand komen met de bij de Kamer van Koophandel als bevoegd vertegenwoordiger van Hazenberg Archeologie ingeschreven (rechts)perso(o)n(en).


Artikel 3: Annulering, onderbreking en vertraging
Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan Hazenberg Archeologie is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede het tot dat moment in rekening te brengen honorarium door de wederpartij aan Hazenberg Archeologie, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.

De wederpartij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering door Hazenberg Archeologie is gemaakt, indien de hierdoor voor Hazenberg Archeologie ontstane schade (onder meer: gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van verstrekte opdrachten binden Hazenberg Archeologie pas na haar schriftelijke acceptatie.


Artikel 4: Prijs en prijswijziging
Alle opgegeven prijzen zijn inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten en exclusief omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

De prijs die Hazenberg Archeologie voor de door haar te verrichten werkzaamheden (hierna te noemen: “prestatie”) heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Hazenberg Archeologie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden, stijging van de kosten van diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van personeelskosten, van invoering van nieuwe of verhoging van bestaande overheidsheffingen op energie of omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 5: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Hazenberg Archeologie en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zijnde de duur van de werkzaamheden, tenzij uit de overeenkomst of uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit, en eindigt van rechtswege op het moment dat de werkzaamheden zijn verricht dan wel op een tussen partijen overeengekomen tijdstip zonder dat voorafgaande opzegging vereist is. De overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar.


Artikel 6: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden
Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Hazenberg Archeologie alle benodigde informatie te verschaffen.
De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. Hazenberg Archeologie is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren.

Indien de wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is Hazenberg Archeologie gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover de wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor Hazenberg Archeologie op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen de wederpartij op dat moment verschuldigd is aan Hazenberg Archeologie, wordt onmiddellijk opeisbaar.

Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten gevolge van aan Hazenberg Archeologie onbekende omstandigheden of door overmacht, de overeenkomst niet uitvoerbaar is, heeft Hazenberg Archeologie het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

Hazenberg Archeologie is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van wederpartij c.q. opdrachtgever. Vervoer van zaken door Hazenberg Archeologie geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.


Artikel 7: Onderzoek bij aflevering
Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of Hazenberg Archeologie de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en zal Hazenberg Archeologie terstond schriftelijk in kennis stellen van het tegendeel, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de overeenkomst tussen partijen als deugdelijk geldt.
Hazenberg Archeologie is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.


Artikel 8: Betalingstermijn
Tenzij anders is overeengekomen, dient de wederpartij de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting, verrekening of opschorting. Hazenberg Archeologie kan vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Hazenberg Archeologie is vereist.

Wederpartij is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gehouden op eerste verzoek van Hazenberg Archeologie ten hare genoegen zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan Hazenberg Archeologie te betalen bedragen.

Bij niet tijdige betaling is de wederpartij een rentevergoeding van 1% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd, of indien de wettelijke rente hoger is, een vergoeding ter hoogte van de wettelijke rente, alsmede de volledige vergoeding van buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus, welke worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de daarover berekende rente, met een minimum van € 250.

Een klacht ten aanzien van de uitgevoerde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.


Artikel 9: Inhoud en wijziging overeenkomst
Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Hazenberg Archeologie niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere informatie.


Artikel 10: Overmacht
Tekortkomingen van Hazenberg Archeologie in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Tekortkomingen van Hazenberg Archeologie in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, waaronder onder meer begrepen is: oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in of beperkte levering door openbare nutsbedrijven, brand, maatregelen van overheidswege, zijn niet aan Hazenberg Archeologie toe te rekenen en geven de wederpartij geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding. Hazenberg Archeologie zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij. Wederpartij heeft alsdan gedurende acht dagen het recht de overeenkomst schriftelijk te annuleren, waarbij het al wel door
Hazenberg Archeologie uitgevoerde deel van de overeenkomst vergoed dient te worden.


Artikel 11: Aansprakelijkheid
Hazenberg Archeologie zal zich tot het uiterste inspannen om de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren. Hazenberg Archeologie is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van de wederpartij of het door de wederpartij beoogde doel niet verwezenlijkt wordt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Hazenberg Archeologie is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden zo nodig aan te vullen, te herstellen of opnieuw te verrichten.

De aansprakelijkheid van Hazenberg Archeologie uit hoofde van de overeenkomst met de wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat als vergoeding in de schriftelijke overeenkomst voor de te verrichten werkzaamheden is overeengekomen, dan wel tot het bedrag dat Hazenberg Archeologie ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt, indien laatstgenoemd bedrag lager is.

Hazenberg Archeologie is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de wederpartij met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van Hazenberg Archeologie vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt.

Hazenberg Archeologie is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade voortvloeiende uit een onjuiste of onvolledige rapportage van haar of van door haar ingeschakelde derde(n) ten aanzien van onder meer bodemverontreiniging en/of archeologische vondst(en). Hazenberg Archeologie heeft een inspannings- doch geen resultaatsverbintenis ten aanzien van de door haar ingeschakelde derde(n). De wederpartij richt een verzoek of vordering tot schadevergoeding rechtstreeks tot de derde, c.q. indien de wederpartij de door Hazenberg Archeologie ingeschakelde derde is, is zij gehouden de door opdrachtgever van Hazenberg Archeologie geclaimde schade zelf met de opdrachtgever af te wikkelen dan wel Hazenberg Archeologie, indien en voor zover zij reeds een schade-uitkering heeft moeten doen, deze te vergoeden. Wederpartij vrijwaart Hazenberg Archeologie tegen alle mogelijke aanspraken van derden c.q. opdrachtgever.

Hazenberg Archeologie is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill, verminderde opbrengst van de wederpartij of de klant van wederpartij, vertraging (onder andere in verband met Europese aanbestedingsregels), milieuschade (waaronder begrepen de kosten voor het afvoeren van vervuilde grond), bedrijfsschade en (immateriële) schade in het bedrijf of het beroep van de wederpartij. Wederpartij vrijwaart Hazenberg Archeologie tegen alle mogelijke aanspraken van derden.


Artikel 12: Intellectuele eigendom
Hazenberg Archeologie behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij (heeft) gebruikt of voortgebracht ter zake de werkzaamheden, voor zover daarop in juridische zin rechten kunnen bestaan of gevestigd worden.

Het is de wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, beeld- en/of tekstmateriaal, rapportages en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van wederpartij en na volledige betaling aan Hazenberg Archeologie.


Artikel 13: Overig
Het is Hazenberg Archeologie toegestaan tekst- en/of beeldinformatie betreffende een project waarbij op enigerlei wijze betrokken is (geweest), te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Alle vorderingen van Hazenberg Archeologie op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in het geval de wederpartij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel, indien de wederpartij een natuurlijk persoon is, de wet schuldsanering natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is.


Artikel 14: Geschillen en toepasselijk recht
Een geschil is aanwezig zodra een partij verklaart dat er een geschil aanwezig is, wordt beheerst door Nederlands recht en voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Volg de Romeinse Kust!

© 2010 - 2022 Hazenberg Archeologie publicaties | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel